ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ УЕБСАЙТ

I. Общи положения

Чл. 1. Настоящите общи условия се прилагат от страна на „РОЛИНГС КЕПИТЪЛ“ ЕООД, EИК: 206140309, със седалище и адрес на управление: гр. Разград, ул. „Марин Дринов“ № 1, електронна поща за контакт: rolingscap@gmail.com, телефон за контакт: 0896999991, при използването на интернет сайт, собственост на последния, а именно: http://www.rolingscapital.com/. Общите условия уреждат правата и задълженията на посетителите и на „РОЛИНГС КЕПИТЪЛ“ ЕООД, във връзка с ползване на горепосочения интернет сайт и публикуваната в него информация.

Чл. 2. Aко посетителят не е съгласен с едно или повече от правилата за ползване на този сайт, той има право да се въздържи от ползването му, в противен случай той приема всички условия.

II. Права и задължения

Чл. 3. Посетителите на уеб сайта се задължават: • да не подават невалидна или друга невярна информация при попълване на контактната форма; • да спазват приложимото българско и международно законодателство, както и настоящите общи условия; • да не се представят за други лица или представител на юридическо лице или група хора, които не са овластени да представляват, или по друг начин да заблуждават „РОЛИНГС КЕПИТЪЛ“ ЕООД относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица.

Чл. 4. При попълване на електронната форма за контакт, посетителите на уеб сайта са длъжни да предоставят изискуемите и верни данни. Те гарантират, че данните, които предоставят в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при допусната грешка в процеса на попълване – ще ги актуализират, като се свържат с „РОЛИНГС КЕПИТЪЛ“ ЕООД на посочения по-горе имейл адрес за контакт с последния.

Чл. 5. Посетителите имат право да получат съдействие от „РОЛИНГС КЕПИТЪЛ“ ЕООД във връзка с възникнали въпроси относно използването на уеб сайта.

Чл. 6. „РОЛИНГС КЕПИТЪЛ“ ЕООД се задължава: • да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения; • да спазва приложимото българско и международно законодателство, както и настоящите общи условия; • да предоставя авторска информация на уеб сайта.

Чл. 7. „РОЛИНГС КЕПИТЪЛ“ ЕООД има право: • да поставя на интернет страницата си електронни препратки към други интернет страници на трети лица, като не контролира последните и не носи отговорност за техните действия; • да публикува на уеб сайта си информация за трендове на пазара, прогнози, препоръки и други информационни статии, които не задължават насрещната страна с действия за търговия и не може да се считат за финансова консултация, а единствено отразяват движението на пазара и анализирането му от страна на автора; • при неспазване на задълженията на посетителите, съгласно настоящите общи условия, „РОЛИНГС КЕПИТЪЛ“ ЕООД има право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията на посетителите. В тези случаи „РОЛИНГС КЕПИТЪЛ“ ЕООД има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

III. Форма за контакт

Чл. 8. На интернет страницата на Дружеството има налична форма за контакт, в която посетителите могат да се свържат лесно с „РОЛИНГС КЕПИТЪЛ“ ЕООД и чрез която могат да заявят желанието си за сключване на договор с Дружеството във връзка със съдействие за търговия или да получат информация и анализи за възможностите, които „РОЛИНГС КЕПИТЪЛ“ ЕООД може да им предостави.

Чл. 9. След осъществяването на контакт чрез интернет страницата „РОЛИНГС КЕПИТЪЛ“ ЕООД осъществява обратна връзка на посочения телефон или имейл адрес с лицето, посочено като подател на информацията от сайта, с цел оказване на съдействие, предоставяне на изискана информация или сключване на договор във връзка със съдействие за търговия.

Чл. 10. Попълването на горепосочената форма за контакт и изпращането на съобщение на „РОЛИНГС КЕПИТЪЛ“ ЕООД не поражда за последния задължение за обратен контакт с посетителите, адресирали през формата за контакт съобщение.

IV. Допълнителни разпоредби

Чл. 11. „РОЛИНГС КЕПИТЪЛ“ ЕООД не носи отговорност за неспособност от страна на посетителите да използват всяка една отделна услуга, предоставяна на интернет страницата на дружеството или за претенции, предявени към тях от трети страни.

Чл. 12. „РОЛИНГС КЕПИТЪЛ“ ЕООД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до интернет страницата си, както и за необработването или ненавременното обработване на получени съобщение от формата за контакт, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и други подобни.

Чл. 13. „РОЛИНГС КЕПИТЪЛ“ ЕООД събира и използва информацията за посетителите, единствено за целите, предвидени в настоящите общи условия.

Чл. 14. На видно място на заглавната страница на интернет страницата посетителите може да се запознаят, както с данните на дружеството, поддържащо интернет сайта, така и с данните за авторството на всяка една публикувана информация.

Чл. 15. Авторските права и други права на интелектуална собственост на материали (вкл. текст, видео, графики), съдържащи се на информационната платформа на сайта, заедно с техния дизайн и изображения, принадлежат на „РОЛИНГС КЕПИТЪЛ“ ЕООД и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство. Всяко тяхно копиране и разпространение е възможно само след изрично разрешение от „РОЛИНГС КЕПИТЪЛ“ ЕООД и посочване на първоизточника и автора им при последващо публикуване.

Чл. 16. Всяка информация, публикувана на уеб сайта, не може да се счита за финансова консултация, финансов съвет или обвързващ за посетителите и читателите анализ за по-нататъшни действия във връзка с търговия.

Чл. 17. „РОЛИНГС КЕПИТЪЛ“ ЕООД не носи отговорност за действията за търговия на своите посетители и читатели, предприети във връзка с изразено становище, анализ или графика на уеб сайта. Публикуваната информация и анализи търпят промени с оглед динамичността на пазара и не могат да бъдат основание за търсене на отговорност от страна на посетителите на сайта от „РОЛИНГС КЕПИТЪЛ“ ЕООД.

Чл. 18. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, попълване от посетителите на електронна форма на уеб сайта, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Чл. 19. В случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.

Чл. 20. Всички спорове между „РОЛИНГС КЕПИТЪЛ“ ЕООД и посетителите се решават в духа на разбирателството и добрата воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове ще бъдат разрешавани по съдебен ред съгласно действащото законодателство.

Чл. 21. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни едностранно от „РОЛИНГС КЕПИТЪЛ“ ЕООД, като за това се уведомяват потребителите чрез съобщение на уеб сайта http://www.rolingscapital.com/. Промените в настоящите общи условия не засягат отношенията между посетителите на сайта и „РОЛИНГС КЕПИТЪЛ“ ЕООД, възникнали преди уведомлението за изменение на общите условия.

Contact Us